Privacyverklaring Wijs in mantelzorg

Wijs in mantelzorg wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Wijs in mantelzorg is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Wijs in mantelzorg verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Wijs in mantelzorg. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Wijs in mantelzorg te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijs in mantelzorg mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Wijs in mantelzorg u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Wijs in mantelzorg de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Wijs in mantelzorg controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Wijs in mantelzorg geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Wijs in mantelzorg informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

Wijs in mantelzorg houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, nieuws, of functies> van Wijs in mantelzorg.

Verkrijging van gegevens

Wijs in mantelzorg verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

 • U geeft de gegevens zelf aan Wijs in mantelzorg;
 • Wijs in mantelzorg krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
 • U hebt contactgegevens ingevuld op de website;
 • Wijs in mantelzorg heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
 • Wijs mantelzorg aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
 • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wijs in mantelzorg kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

Wijs in mantelzorg heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

 • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst 4 weken
 • Bijzondere gegevens 1 jaar
 • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Wijs in mantelzorg uw gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Wijs in mantelzorg zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

Wijs in mantelzorg beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Wijs in mantelzorg. De contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien u een relatie met Wijs in mantelzorg heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres uw persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Wijs in mantelzorg verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Wijs in mantelzorg schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Wijs in mantelzorg. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijs in mantelzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Wijs in mantelzorg een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijsinmantelzorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijs in mantelzorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacyverklaring

Wijs in mantelzorg heeft het recht om haar Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website Wijsinmantelzorg.nl worden gepubliceerd.

 

Contactgegevens

Heb u vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:

Wijs in mantelzorg
Pascalle Schneiders
info@wijsinmantelzorg.nl
KvK nummer : 84223588

 

Toelichting gebruiker

De inhoud van de verklaring is afgestemd op de praktijk van de mantelzorgmakelaar, maar hangt voor een deel ook af van de werkwijze die u in u praktijk/bedrijf hanteert.

Doeleinden

In de verklaring dient te staan op welke grondslag u gegevens verwerkt. De toegestane grondslagen zijn:

 • Toestemming van betrokkene (indien de andere gronden niet van toepassing zijn en u verzamelt wel persoonsgegevens moet altijd toestemming worden gevraagd. Wil u gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden dan gebeurt dit ook op basis van toestemming. Deze grond zal vaak van toepassing zijn)
 • Uitvoeren van overeenkomsten (Deze zal meestal van toepassing zijn)
 • Uitvoeren van een gerechtvaardigd belang (geef aan welk belang)
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting (verplichtingen van belastingdienst bijvoorbeeld)
 • Noodzakelijk voor behartigen van vitale belangen (deze zal niet gauw van toepassing zijn, geldt alleen voor kwesties op leven en dood waar toestemming vooraf niet gevraagd kan worden)
 • Vervullen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (Ook niet gauw van toepassing, het moet gaan om de uitvoering van een taak die bij wet aan de organisatie is gegeven)

In de huidige verklaring zijn de toestemming, het aangaan van overeenkomsten en het voldoen aan een wettelijke verplichting opgenomen. Dat zullen voor de mantelzorgmakelaar de meest voorkomende grondslagen zijn. Ben u van mening dat een van de andere grondslagen ook van toepassing is, pas de tekst dan aan.

Algemene en bijzondere persoonsgegevens

Mantelzorgmakelaars zullen naast algemene ook bijzondere gegevens verzamelen. Bijzondere gegevens zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over seksueel gedrag of geaardheid, gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Het zal in de mantelzorgmakelaarspraktijk vooral gaan om gezondheidsgegevens. Om bijzondere gegevens te mogen verzamelen is een aanvullende wettelijke grondslag nodig. De grondslagen zijn:

 • Uitdrukkelijke toestemming. Iemand kan uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking van zijn of haar bijzondere persoonsgegevens voor het doel of de doelen die u hebt aangegeven;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van verplichtingen en het uitoefenen van arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht zoals geregeld in de nationale wet;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn om de vitale belangen te beschermen;
 • Verwerkingen voor gerechtvaardigde activiteiten door een instantie zonder winstoogmerk. De instantie moet wel passende waarborgen hebben ingebouwd en het mag alleen gaan om gegevensverwerkingen van (voormalige) leden of personen die regelmatig contact met de instantie onderhouden;
 • Verwerkingen van persoonsgegevens die door de betrokken personen zelf openbaar zijn gemaakt;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor rechtsvordering of rechtsbevoegdheden;
 • Verwerkingen met een zwaarwegend algemeen belang. Daarbij moet u de evenredigheid en de inhoud van het recht op bescherming respecteren. Ook moet u de maatregelen treffen zoals geregeld in een nationale wet;
 • Verwerkingen die noodzakelijk voor de doelen gezondheidszorg, sociale diensten en arbeidsongeschiktheid, zoals geregeld in een nationale wet;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de volksgezondheid, zoals geregeld in een nationale wet;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden.

Meestal zal toestemming de grondslag zijn om bijzondere gegevens te mogen verwerken. Mocht een van de andere gronden van toepassing zijn, dan kun u de tekst aanpassen.

Beveiligingsniveau

Het hier beschreven beveiligingsniveau is toegespitst op de praktijk van een ZZP’er. Gebruikelijke maatregelen zijn een firewall, virusscanner, back-up, en wachtwoorden om bij de gegevens te kunnen. Mocht het in verband met de bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk zijn om strengere maatregelen te nemen, dan kun u die hier toevoegen.

Marketingdoeleinden

De tekst bevat de mogelijkheid om gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Denk aan het sturen van nieuwsbrieven, blogs, nieuwe diensten die u levert enz. U kunt hier alleen algemene persoonsgegevens voor gebruiken en alleen na toestemming. Wil u dit niet, haal de betreffende zinnen dan uit de tekst.

2022 © Copyright | Wijs in Mantelzorg | Design by Gripp_D